• Tüm Kategoriler
 • Müşteri Hizmetleri

  KVKK Politikası ve Aydınlatma Metinleri


  Sahrayıcedit mahallesi, İnönü Caddesi No: 15/1-2 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 365723 sicil numarası ile kayıtlı olan Huzur Ofis Kırtasiye Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”)’dir.

   

  2. Veri Kategorizasyonu:
  Kimlik Bilgisi
  •  
  Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası (Bireysel Müşteriler) gibi - Firma unvanı (Kurumsal Müşteriler) gibi
  İletişim Bilgisi
  •  
  Ev/işyeri/cep telefon numaraları, e-mail adresi gibi (Bireysel ve Kurumsal Müşteriler)
  Lokasyon Bilgisi
  •  
  Ev adresi, iş adresi gibi
  Finans Bilgisi  
  •  
  vergi kimlik numarası, vergi dairesi (Kurumsal Müşteriler)
  Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi
  •  
   
  Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi
  İşitsel Kayıtlar   Çağrı merkezi tarafından alınan ses kayıtları gibi
  Hukuki İşlem Verisi   Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi
  Müşteri Bilgisi
  •  
  Ticari faaliyetler kapsamında gerçek kişi müşteri için üretilen müşteri numarası gibi
  Müşteri İşlem Bilgisi
  •  
  Veri kayıt sistemi içerisinde yer alan müşteriye ait, ürün ve hizmetlerimizin satın alınmasına yönelik kayıtlar ile satın alma için gereken talimatlar kapsamında elde edilen bilgiler ile ürün ve hizmetleri satın alan ve/veya kullanan kişisel veri sahibinin beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanım ve satın alma alışkanlıklarının kişiselleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işlem neticesinde meydana getirilen rapor ve değerlendirmeler

  3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği:
   
  Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
  Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, Finans Bilgileri, Müşteri Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi
  • 11ofis.com site üyeliği tanımlama
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  • Ürün satış faaliyetlerinin kaydının tutulması
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Ürünlerin alıcıya tesliminin sağlanması
  KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
   
  Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi
  • Ürün, kampanya ve tanıtımlar hakkında bilgilendirme
  KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden
  Kimlik Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
  Fiziksel mekân güvenliği
  • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
  KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
  Finansal Bilgiler
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
  İşitsel Kayıtlar
  • Çağrı merkezi aracılığı ile alınan kayıtlar
  KVKK m.5 f.2 f bendi;
  Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
   
   
  4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


  Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımın Hukuki Sebebi
  Muhasebe Departmanı çalışanları, Şirket ortakları, Satış Departmanı Çalışanları, ve diğer yetkili çalışanlar
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Onay verilmesi halinde, indirim ve kampanyalardan yararlandırma, aday müşteri  portföyü oluşturma
  • Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması
  • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi
  • Müşteriler ile ilgili yasal sınırlar içerişinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması
  • Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması
  • Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim ve düzeltme taleplerinin işleme alınması
  • Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
  KVKK m.5 f.2 f bendi;
  Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
  • Kamera kayıtlarının istendiğinde Emniyet Müdürlüğü ve Adli makamlarla paylaşılması
  • Vergi dairesi ile kanuni zorunluluktan dolayı paylaşım
  KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
  Tedarikçi (Bankalar, mali müşavirler)
  • Fatura düzenlemede Finansbank e-finans sistemi ile paylaşım
  KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
  Tedarikçi (mali müşavir)
  • Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması
  KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
  Tedarikçi
  (Avukatlar)
  • Uyuşmazlıkların çözümü için
  KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
  Lojistik firmaları (Kargo, kurye firmaları)
  • Ürünlerin müşteriye teslimi
  KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
  Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
  • Şirket içi ve Şirket dışı e-posta kanalıyla yapılan iletişimin sağlanabilmesi amacıyla mali belgelerin ve müşteri bilgilerinin iletilmesi
  KVKK m.5 f.2 f bendi;
  Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
  Yurtdışı Tedarikçi (yazılım sistemi tedarikçisi) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim)
  • Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması
  • Teknik zorunluluklar ve sistemsel problemlerin çözümünün sağlanabilmesi
  • Depolama ve arşivleme işlemlerinin yapılabilmesi
  KVKK m.5 f.2 f bendi;
  Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
  Yurtdışı Tedarikçi (İletişim şirketi tedarikçisi)
  • Sipariş ve teslimatlarla ilgili yazışmaların whatsapp üzerinden müşteriyle ve şirket içinde gerçekleştirilmesi
  KVKK m.9 f.1 Açık Rıza
  Tedarikçi (İletişim şirketi)
  • Sipariş ve teslimatlarla ilgili bilgilendirme mesajlarının müşteriye kısa mesaj ile gönderilmesi
  KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
  Tedarikçi (Çağrı merkezi hizmet sunucuları)
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Müşteri ve şirket güvenliğinin temini
  KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması
  Tedarikçi (pr firmaları)
  • İndirim ve kampanyalardan yararlandırılması için
  KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
  Web Sitesi Ziyaretçileri/ Sosyal medya kullanıcıları
  • Şirket tanıtımının yapılması
  • Etkinlik / duyuru yayınlanması
  • Sosyal medya paylaşım fonksiyonlarının yürütülmesi
  KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
   
  5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.
  6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri  KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;


   
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Başvuru Formu linkinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, kullanabilirsiniz.

  Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
  Çınar Mah. 866 Sok. No:3 A-B   / BAĞCILAR /İstanbul adresine iletilmesi,
  Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak ………………tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir.
  Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

   

  PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.